Versión Antigua de .Net Framework para Windows XP

Download .NET Framework 4.5 Offline Installer for Windows Mar 27, 2020 Download NET Framework 4.5.1 Offline - Hỗ trợ cài đặt và NET Framework 4.5.1 là phần mềm hoạt động dưới nền tảng lập trình giúp các phần mềm có thể cài đặt và sử dụng trên hệ điều hành Windows với phiên bản NET Framework 4.5.1 chứa các phiên bản cũ hơn như NET Framework 4 hay NET Framework 4.5 bao gồm các gói ngôn ngữ hỗ trợ tối đa việc cài đặt các phần mềm vào hệ where can I get a net framework 2.0 x86 full download for Dec 05, 2012 Download Microsoft Code Analysis Tool .NET (CAT.NET) v1

.Net Framework 3.5 Offline Installer Download For Windows

Download .NET Framework 4.0 | Free official downloads Downloads for building and running applications with .NET Framework 4.0 . Get web installer, offline installer, and language pack downloads for .NET Framework. How to manually remove and then reinstall the.NET

Jul 30, 2015

The.NET Framework 4.5 and later versions are not supported on Windows XP, but on Windows Vista, Windows 7 and later versions of Windows. If you need to run an app that requires the.NET Framework 4.5 or later, you will to upgrade to a later version of Windows or find another machine that has a later version of Windows.